Op 1 januari 2012 is de Protestantse Gemeente van Bodegraven ontstaan door de vereniging van de Hervormde wijkgemeenten 1, 2 en 3, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Daarbij is ook de Wijkgemeente Emmaüs ontstaan. Het van oorsprong gereformeerde kerkgebouw, dat momenteel wordt gebruikt door Emmaüs, heeft bij de vereniging een nieuwe naam gekregen: Ontmoetingskerk.

Aan de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs zijn twee fulltime predikanten een twee kerkelijk werkers verbonden. Naast de Ontmoetingskerk wordt door Emmaüs gebruik gemaakt van de Lutherkerk. De structuur van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs is die volgens een Kerkenraad met Taakgroepen. Er zijn 8 taakgroepen, te weten: Diaconie, Pastoraat,
Beheer & Financiën, Eredienst, Jongeren, Kerk in Actie Wereldwijd, Bouwen & Ontmoeten en Presentatie. De taakgroepen zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd door een taakouderling. De dagelijkse leiding is in handen van het moderamen (dagelijks bestuur). We vormen een veelkleurige gemeente in het midden van de kerk. Zie onze missie en visie, op deze pagina onder het logo. De naam van onze gemeente is afkomstig uit het opstandingsverhaal van de evangelist Lukas. Ook voor de verwoording van ons beleid hebben we ons door dit verhaal laten inspireren.

Onze communicatie loopt via het kerkblad Kerkmag, de Zondagsbrief en deze website. Onderaan de homepage vindt u onze pastores en onze diensten houden we in twee kerkgebouwen.  Emmaüs is een grote gemeente met veel betrokken leden, de kerkenraad  beslist over de grote lijnen en het praktische werk wordt gedaan door acht taakgroepen.

De Emmaüsgemeente is deel van de Protestantse Gemeente Bodegraven.  Hierbij horen ook de hervormde wijken 1 en 2, die een meer behoudende vorm van gemeente zijn praktiseren. Zie ook deze brochure.

Het spreekt voor ons vanzelf dat we deel uitmaken van de PKN. Deze landelijke kerk heeft een Dienstencentrum in Utrecht dat de plaatselijke gemeenten ondersteunt door opleiding, vorming en toerusting.

 

Missie en visie

De Protestantse Gemeente Emmaüs
Wil een plek zijn waar mensen uit de Bodegraafse samenleving elkaar ontmoeten. Deze ontmoeting tussen mensen staat in het licht van de ontmoeting van God met mensen.
Wordt geïnspireerd door de woorden van God, die in Jezus Christus gestalte krijgen. Zij ontvangt de kracht van de heilige Geest om daarvan in vele vormen van eredienst, diaconaat en toerusting blijk te geven. Dit vieren, dienen en leren houdt niet op bij haar gemeentegrenzen, maar heeft alle mensen op het oog.
Belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van de samenleving.
Beseft te staan in de joods-christelijke traditie. De verbondenheid daarmee krijgt op allerlei manieren gestalte, maar is steeds weer uitdrukking van de lijdensgeschiedenis van de mensheid en de rijkdom van het heil.
Werkt aan een liefdevolle, vreedzame en rechtvaardige samenleving, te beginnen in Bodegraven. Met onze gaven willen wij bijdragen aan het Koninkrijk van God, door Jezus verkondigd.

Wij
Worden geïnspireerd door de woorden van God, zoals opgetekend in de Bijbel en zoals deze nog steeds tot ons komen
Leven van genade, verzoening en bevrijding in Jezus Christus.
Vinden dat je in Jezus Christus kunt zien wat de woorden van God betekenen.
Geloven dat God omziet naar alle mensen.
Willen samen groeien in geloof met ruimte voor beleving hiervan op verschillende manieren.
Willen samen gemeente zijn met zorg voor elkaar en respect voor ieders eigenheid.
Komen op voor vrede, liefde en gerechtigheid: plaatselijk en wereldwijd.
Geloven dat ieder mens gaven heeft en daarmee iets kan en moet doen.
Willen ons geloof uitstralen, zichtbaar maken en gastvrij leven.

De wijkgemeente Emmaüs heeft zich aangemeld bij de Stichting Wijdekerk.
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Wijdekerk wil laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen. ​Daarnaast roept Wijdekerkkerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens zet Wijdekerk kerken op de kaart. Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!

Logo Wij staan vermeld