Inhoud:

Inleiding/Algemeen (deze pagina)
Taken ouderlingen
Taken diakenen
 

Speciale diensten
Avondmaal
doop
huwelijk
rouw
eeuwigheidszondag

avondmaal Ontmoetingskerk
avondmaal kring Lutherkerk

Orde van dienst voor een:
morgendienst
morgendienst met gezongen liturgie
morgendienst met avondmaal
avonddienst met avondmaal

Suggesties consistoriegebed

Inleiding:

Binnen de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs (PGE) zijn de ambtsdragers werkzaam binnen één van de taakgroepen. Naast dit werk in de taakgroepen zijn alle ambtsdragers ook regelmatig ambtelijk aanwezig in de kerkdiensten. Deze diensten zijn de wekelijkse erediensten maar ook de speciale diensten, zoals rouw- en trouwdiensten of vesperdiensten.

In dit deel van het handboek worden de instructies voor de ambten van ouderling en diaken beschreven. Er wordt uitgegaan van de reguliere zondagse erediensten en de diensten met een speciaal karakter, bijvoorbeeld avondmaalsvieringen en doopdiensten. De PGE kent nog een aantal bijzondere diensten zoals Taizédiensten en Jongerendiensten. De extra instructies voor de avondmaalsdiensten zijn apart opgenomen.    

NB: Het Handboek is een levend document. Wanneer het nodig blijkt, zal dit document een update krijgen. Het is dan ook zaak, dat alle ambtsdragers deze updates in de gaten houden en ze in hun eigen exemplaar verwerken! Zie de datum onderaan de pagina's.

Algemeen:
Het aantal ambtsdragers in een reguliere ochtenddienst bestaat naast de voorganger uit 3 ouderlingen en 2 diakenen. Naast de diakenen zijn er in de Ontmoetingskerk (OK) ook 2 (jeugd)collectanten aanwezig. Bij een avonddienst in de Lutherkerk (LK) zijn er 2 ouderlingen en 1 diaken. De dienstdoende ambtsdragers zijn een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig. In de OK worden de kerkgangers begroet door vrijwilligers. Zij delen de zondagsbrief en evt. liturgie uit. Indien mogelijk is ook de voorganger aanwezig om de kerkgangers welkom te heten.
In de Ontmoetingskerk staat bij de ingang aan de Willemstraat een gebedsschaal en bij de ingang Spoorstraat een gebedsmuur, bestemd voor briefjes met voorbeden.  De begroeter bij de ingang Spoorstraat brengt gebedsbriefjes uit de muur bij de voorganger. O1 haalt de briefjes uit de gebedsschaal en overhandigt die aan de voorganger.